Nástěnka

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s., jejíž činnost vykonává ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s., sídlo: Spojovací 61, 541 01 Trutnov,

pracoviště : Trutnov, IČO: 27529410, ČJ: MS22/23

 

S účinností od 1.4.2022 stanovila ředitelka mateřské školy kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu mateřské školy pro školní rok 2022/2023. V souladu s §34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do 6 let.

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti zdravotně způsobilé, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním na základě § 50 zákona č.258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2022 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti v době konání zápisu do mateřské školy.

Děti, v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu mateřské školy pro školní rok 2022/2023, budou přijímány v tomto pořadí:

1. Přednostně přijímány děti s povinnou školní docházkou.

2. Spádovost - upřednostnění se týká občanů s trvalým pobytem na území Trutnova, též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území Trutnova. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona (prokázání statutu rezidenta).

3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše volné kapacity.

4. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2022) dosáhne nejméně třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše volné kapacity.

5. Přednostní přijet dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2022) dosáhne nejméně třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše volné kapacity.

6. Přednostní přijet dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2022) dosáhne nejméně druhého roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše volné kapacity.

7. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod mateřské školy, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše volné kapacity.

 

Dne 13.4.2022

Účinnost od 13.4.2022

ČJ:MŠ2/23A

Klára Danielis, ředitelka mateřské školy